บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OC2_05_03
การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชในวงศ์ Cucurbitaceae ที่ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด
A Studies of Reducing Blood Sugar Levels potential from Cucurbitaceae Plants.
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) – มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาเคมี
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ชนนันท์ พรหมเกิด
  2. นิติพร นครดี