บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PT3_12_02
การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับช่วยวินิจฉัยโรคมะเร็งปอดโดยการเรียนรู้เชิงลึก
Development of software for lung cancer diagnosis by deep learning.
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย – มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. สุกัญญา ชินวิชา
  2. คณินธร แสงจันทร์
  3. ธนพัฒน์ อธิปัญญาวงศ์