บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PC2_12_03
การศึกษาสมบัติและการทำให้บริสุทธิ์ของเอนไซม์เพอร์ออกซิเดสจากเปลือกกล้วยน้ำว้า เพื่อตรวจสอบกิจกรรมในสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน
Purification and properties verification of peroxidase enzyme from cultivated banana peels for examining activity in different conditions.
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย – มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขาเคมี
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. บุณฑริก รัตนพยัต
  2. ณิชกานต์ กรีธาธร
  3. เอมวิกา แสงคำกุล