บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PC1_01_01
การประยุกต์ใช้คาร์บอกซีเมทิลไคโตซาน
Application of Carboxymethyl chitosan
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาเคมี
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ธันยพร รุจิวรกุล