บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OB2_01_15
วิเนการ์พร้อมดื่มจากตรีผลา
Ready-to-drink Triphala Vinegar
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. พิรญาณ์ แสนสีนาม
  2. ปวีณ์กร อ่อนน้อม