บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OP1_16_04
ผลของชนิดและปริมาณนํ้ามันพืชต่อสมบัติแผ่นยางธรรมชาติสำหรับฝึกการผ่าตัดทางการแพทย์
Effects of Types and Amounts of Vegetable Oil on Properties of Natural Rubber Sheets for Surgical Practice
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. อรอนงค์ อรุณรัตนวงศ์
  2. วนัชพร ลำพรหมแก้ว