บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OC2_16_10
การเปลี่ยนแปลงของปริมาณ EPA และ DHA ในเนื้อปลาทู ที่ผ่านการทอดด้วยน้ำมันประกอบอาหาร
Changes in EPA and DHA Contents of Mackerel Fried in various Cooking Oils
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สาขาเคมี
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ยลดา ยอดเสาร์
  2. ทัตพร คำมณีจันทร์