บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OB3_16_05
ชนิดของมูลสัตว์ที่มีผลต่อการเจริญเติบโต และองค์ประกอบทางเคมีของไส้เดือนดินและมูลไส้เดือนดินสายพันธ์แอฟริกัน ไนท์ ครอเลอร์ (ยูดริลัส ยูจีนิแอ)
Effects of Manure on Growth Production and Chemical Composition of Earthworm and Vermicomposting in African Night Crawler (Eudrilus eugeniae)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. อานีตา แมเร๊าะ