บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OT2_16_02
แอพพลิเคชั่นจัดกลุ่มตามเอกลักษณ์ใบหน้า
Fotozapp
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. บุริศร์ คงกระพันธ์
  2. ภูริศ จาริยะ