บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OT1_16_07
การบูรณาการอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับบ้านอัจฉริยะ
Integrated Internet of Things for Smart Home
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. นูรฮุสนา อาแว