บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OB2_16_12
ผลอัลลีโลพาธิคจากสาบเสือต่อการเจริญเติบโตของไมยราบยักษ์
Allelopathic effect of Chromolaena odorata on growth of Mimosa pigra
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. พิมพ์หทัย พรหมปลอด
  2. จักรภัทร นิลประเสริฐ