บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PC1_16_05
การออกแบบการทดลองในหลอดทดลองเบื้องต้นเพื่อศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากสมุนไพร5ชนิดต่อการลดขนาดของนิ่วในไต
Preliminary Design of Experiments to in vitro Study The Effects of Five Herbal Extracts on Size of Kidney Stones.
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สาขาเคมี
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ดานิช สะแม
  2. กฤตณัฐ นีติวัฒนพงษ์