บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PB1_15_08
ความเข้มข้นของฟอสเฟตและไนเตรทที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของ Chattonella
Phosphate and Nitrate Concentration Affecting the Growth of Chattonella
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. นภกร พรหมมณี
  2. ธนนชัย รัตนมณี