บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PT3_15_05
ระบบแจ้งเตือนบุคคลผู้มาเยือนผ่านไลน์พร้อมแอพพลิเคชั่นปลดล็อคประตูผ่านไวไฟ
Visitor Notification System by LINE with Door Unlock Application via WiFi
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ธีรภัทร เอี่ยมวัชรินทร์
  2. ชัช มีชัย