บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PM1_15_04
การศึกษาพื้นที่สี่เหลี่ยมที่เเนบในวงกลม
The Study of Square Area Inscribed the Circle
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. กัญญ์ชญา แสงสุริฉาย
  2. นัฐศญาภรณ์ อรรถธรรมสุนทร