บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OT2_15_06
อุปกรณ์เสริม และซอฟท์แวร์สำหรับสร้างภาพสามมิติ
Gadget and Software to Create 3D Images
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ชยพล จันทรัตน์
  2. พิชญาภา ธีระวร