บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PT2_15_05
ราวตากผ้าอัตโนมัติ
Automatic Clothes Line
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. นันทวัจน์ มงคลพิทักษ์สุข
  2. ชณัฐ ตันติเศรณี