บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PE2_15_04
การศึกษาสมบัติของภาชนะที่ทำจากเส้นใยหญ้าคาผสมแป้งมันสำปะหลัง
A Study of Properties of Container made from Imperata cylindrica Fiber and Cassava Starch
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ณัฐมน ศรีสมัย
  2. รดา จันทร์หอม