บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OB1_16_01
ผลของกรดจิมนีมิกต่อโรคหัวใจจากหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดเบาหวานด้วยสารสเตรปโตโซโตซิน
Effects of gymnemic acids on diabetes cardiomyopathy in streptozotocin-induced diabetic rat
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Oral Presentation
ไม่เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ณศริณยา ทองอ่อน
  2. ชนัญญา สถิตย์โชคธีระกุล