บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OB2_16_03
การพัฒนาข้าวเกรียบปลาที่พองตัวด้วยไมโครเวฟ
Development of puffing fish cracker enhanced with microwave
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ฟิรดาวส์ ไซซิง
  2. จูมัยลา สาและ