บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OE1_16_04
ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำที่เปลี่ยนแปลงในกระชังเลี้ยงปลากะพงขาวที่เกิดจากฤดูกาลและปัจจัยทางชีวภาพบางประการ ณ เกาะยอ จังหวัดสงขลา
Dissolved Oxygen Variation in Seabass (Lates calcarifer) Cage Culture Area at Koh Yor: The Influence of Seasonal, and Some Biological Factors
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ศวัส พนังแก้ว
  2. กมล วัฒนะนุกุล