บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OC3_16_07
ตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงชนิดซิงค์ออกไซด์ที่มีไฮดรอกซีแอปาไทต์เป็นตัวรองรับ เสริมด้วยซิลเวอร์เพื่อสลายสีย้อมมาลาไคท์ กรีน
Hydroxyapatite-supported Zinc Oxide Photocatalyst incorporated with Silver Oxide for Degradation of Malachite Green Dye
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สาขาเคมี
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. รชต ศักดิ์สวัสดิ์
  2. ณัฐกฤตา ทิพย์เพ็ง