บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PE1_15_04
พลาสติกชีวภาพละลายน้ำได้จากกล้วย
Water-soluble Bioplastic from Banana
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ชิยากาญจน์ พิบูลย์จิรชาติ
  2. สุพิชญา ไตรเชษฐกุล