บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PP3_15_05
การหาอุณภูมิของดาวเคราะห์โดยการวัดความเข้มแสงของดวงอาทิตย์
The Measurement of Planets Surface Temperatue using Solar Irradiance Method
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ภาณุพงศ์ รุ่งเรือง
  2. อนัส ยะมาแล