บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PE3_15_03
การศึกษาคุณสมบัติของพลาสติกชีวภาพจากไคโตซานโดยผสมพลาสติกติไซเซอร์
The Properties of Bioplastic from Chitosan by mixing Plasticizers
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ปัญญดา จิตสำรวย
  2. ธัญชนก ศรีวารินทร์