บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PT1_15_05
เครื่องตรวจจับควันแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์
Smoke Detector Notified by LINE
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ศุภยา รักชูชื่น
  2. ฐิดายุ อุชุมาโณ