บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PM2_02_01
การพัฒนาวิธีการโปรเจคชั่น แบบเอสพี-ชิงกิ้ง สำหรับการส่งแบบไม่ขยายจีในปริภูมิฮิวเบิล์ทกับกราฟ
The Modified SP-Shrinking Projection Methods for G-nonexpansive Mappings in Hilbert Spaces with Graphs.
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา – มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. กัณณากานต์ นุตตะระ
  2. สุพิชฌาย์ พีธรากร
  3. นฤภร บุญยวง