บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OB3_16_10
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของโปรตีนไฮโดรไลเซทที่ผลิตจากโปรตีนในน้ำยางพารา
Antioxidant Activity of Protein Hydrolysate Produced from Rubber Latex Protein
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Oral Presentation
ไม่เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. นุจมีย์ แวมูซอ
  2. เบญญาภา บูรณะวงศ์ตระกูล