บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PE3_16_04
การลดปริมาณโลหะหนักที่ปนเปื้อนในปลาซาร์ดีน
Reduction of Contaminated Heavy Metals in Sardine
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ศุภดี แดงคงรอด
  2. อริสรา ประทักษ์การ