บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OP2_06_04
Foundry Resin Sand Reclamation using Microwave Radiation
Foundry Resin Sand Reclamation using Microwave Radiation
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ภูมิรพี สุริยพงศ์
  2. ภูธนบดี วัจนศิริเสถียร
  3. แทน ยะไวทย์