บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PP1_06_04
การศึกษาวัดความเข้มข้นของสารละลายที่มีผลต่อการดูดกลืนแสงโดยใช้ Photoresistor
การศึกษาวัดความเข้มข้นของสารละลายที่มีผลต่อการดูดกลืนแสงโดยใช้ Photoresistor
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. วิชญ์ สุวรรณฉัตร
  2. คณิน พิริยาพิทักษ์ภรณ์
  3. ณัฏฐ์ วีระกุล