บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PP2_06_04
ศึกษาการสร้างแบตเตอรี่โดยอาศัยกลไกจากจุลินทรีย์ในโคลนจากธรรมชาติ
ศึกษาการสร้างแบตเตอรี่โดยอาศัยกลไกจากจุลินทรีย์ในโคลนจากธรรมชาติ
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. อินทนนท์ ฉัตรชัยพลรัตน์
  2. ธันยธร กริชสูงเนิน
  3. ชญาดา บำรุงไทย