บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OB3_06_01
Investigations of the Proteins (MurE MurG and MreB) Interactions in Peptidoglycan Biosynthesis by SAXS
Investigations of the Proteins (MurE MurG and MreB) Interactions in Peptidoglycan Biosynthesis by SAXS
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ไชยศิริ โอษฐ์งาม
  2. ชัชส์ เชิดฉาย
  3. ณัชพงศ์ เย็นเสมอ