บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PB2_06_02
การศึกษาเยื่อบุผิวและการกระจายตัวของ Secretory cell ของระบบทางเดินอาหารของหอยทาก Achatina fulica
การศึกษาเยื่อบุผิวและการกระจายตัวของ Secretory cell ของระบบทางเดินอาหารของหอยทาก Achatina fulica
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ณธวัสส์ ภัคสิริเศรษฐ์
  2. วิภาดา กนกยุราพันธ์
  3. อัจฉรียา สกุลวิรุฬห์