บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OB2_06_09
Formaldehyde Adsorption in Wastewater by Natural Products
Formaldehyde Adsorption in Wastewater by Natural Products
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ธมนวรรณ ศิลารักษ์
  2. นารยา นวนงาม
  3. ไกรวิชญ์ วินิจชีวิต