บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OC3_06_12
Preparation and Fuel Properties of Microemulsion-based biofuel
Preparation and Fuel Properties of Microemulsion-based biofuel
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขาเคมี
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ธาวิน มกราภิรมย์
  2. ศธาฎา เลิศสีมาพร
  3. ณทัต สมผดุง