บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OC1_06_05
Extraction and Application of Tomato Pomace Extract for Cosmatic and Health Care Products
Extraction and Application of Tomato Pomace Extract for Cosmatic and Health Care Products
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขาเคมี
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. กัญญาภัคน์ รุยทอง
  2. ปรัชณษตรี หงษ์บุญ
  3. พัทธ์ธีรา ลาล้ำ