บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OC2_06_07
Extraction and Modification of Alpha-Mangostin
Extraction and Modification of Alpha-Mangostin
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขาเคมี
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ชญานุตม์ ริยะจันทร์
  2. ดุสิตา ตันจินดาประทีป
  3. ศุภลักษณ์ ทองตันไตรย์