บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OC1_06_06
Structural Information of Korat's Noodle Characterized by SAXS (Small Angle X-ray Scattering) and WAXS (Wide Angle X-ray Scattering)
Structural Information of Korat's Noodle Characterized by SAXS (Small Angle X-ray Scattering) and WAXS (Wide Angle X-ray Scattering)
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขาเคมี
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ณิชากร คล้ายตระกูล
  2. นันทพร ชาวประโคน
  3. พิชชาภา ตุลาบดี