บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OC3_06_02
Elemental and Chemistry of Silk Powders for Cosmetic Application
Elemental and Chemistry of Silk Powders for Cosmetic Application
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขาเคมี
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. รวิปรียา รักสกุลพิวัฒน์
  2. กิตติธรรม ลี้สุรพลานนท์
  3. เบญญาภา เจริญเนตร