บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OC2_06_08
Utilization of Castor oil-based ethyl ester Biodiesel in a Diesel Engine
Utilization of Castor oil-based ethyl ester Biodiesel in a Diesel Engine
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขาเคมี
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ดิสธร เดชวัชระ
  2. พรรณธร สมัยกลาง
  3. สมฤทัย แสนลือชา