บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PM2_06_02
การวิเคราะห์รูปร่างของเซลล์เม็ดเลือดแดงในเชิงคณิตศาสตร์
การวิเคราะห์รูปร่างของเซลล์เม็ดเลือดแดงในเชิงคณิตศาสตร์
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. สรวิชญ์ มานะธุระ
  2. ณัฐสิทธิ์ แก่งทองหลาง
  3. กิตตินันท์ ศรีธนานุวัฒน์