บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OM1_06_09
เรขาคณิตโบราณกาลผ่านเวกเตอร์
classical geometry through vectors.
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. กรกวี ประไพวัชรพันธ์
  2. จิรัญช์ชญา ลิ้มมหาคุณ
  3. ศุภกร กังวานกิจตระกูล