บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OM2_06_04
A Seeing Euler's Theorem
A Seeing Euler's Theorem
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ณัชชา กาญจนวจี
  2. ณัฐณิชา ฤทธิโชติ
  3. ณัฐพร คงดี