บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OE1_02_03
สรีรวิทยาระบบนิเวศของพืชปัญจขันธ์ (Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino) ในพื้นที่อนุรักษ์นกยูงเขียวจังหวัดพะเยาประเทศไทย
Physioecology of Miracle grass (Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino) in green peafowl conservation area, Phayao province, Thailand
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา – มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. วัชระ เเซ่ซ้ง
  2. ธนกร ไชยชนะ