บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OB1_02_03
การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากใบหูกวางต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
THE EFFECT of INDIAN ALMOND (Terminalia catappa) LEAF EXTRACT on ANTIBACTERIAL
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา – มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. รัตญาภรณ์ แทนสุวรรณ
  2. จิราภรณ์ จิตตุรงค์อาภรณ์
  3. จิตติมา บัวติ๊บ