บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PP2_02_01
การเกิดนิวเคลียสของดิวเทอรอนจากการชนของไอออนหนักด้วยแบบจำลองพลศาสตร์ควันตัมเชิงโมเลกุลชั้นสูง
The elliptic flow of deuteron in heavy ion collision by using the ultra-relativistic quantum molecular dynamics model
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา – มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. พิชญาภัค กันแก้ว