บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PC1_02_02
การศึกษาด้วยทฤษฎีฟังก์ชันความหนาแน่นของการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนไดเมอร์เซอร์โคโนซีนในกระบวนการพอลิเมอไรเซชัน: ผลของลิแกนด์และสะพานเชื่อม
DFT investigation on the formation of dimeric structure in metallocene-catalyzed polymerization: the effects of Cp ligand and bridge
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา – มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขาเคมี
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. วรชิต วรรณสมพร
  2. นภัสสภรณ์ วงษ์สามารถ