บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PP3_02_01
การไหลเชิงตรงของแฮดรอนในการชนของไอออนหนักด้วยการเลือกใช้แบบจำลองพลศาสตร์ควอนตัมเชิงโมเลกุลขั้นสัมพัทธภาพชั้นสูง
The Direct Flow of Hadron Production in Heavy ion Collision by using The Ultra-Relativistic Quantum Molecular Dynamic model
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา – มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. พันธ์วริศ ฤกษ์วัฒนอำไพ