บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OB3_02_09
การศึกษาคาริโอไทป์ของปลากัดมหาชัยและปลากัดอีสานในประเทศไทย
Karyotypes study of Betta mahachaiensis and B.smaragdina in Thailand
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา – มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ณิชาวีร์ ทองศิริ
  2. ชญากาณ แพทย์สมาน